Centar za profesionalni razvoj

Tim naših stručnjaka osmišljava i realizuje edukativne i interaktivne programe i organizuje stručno usavršavanje za sticanje veština u sledećim oblastima:

 • Veštine upravljanja karijerom kroz profesionalnu orijentaciju, karijerno vođenje i savetovanje i karijerni koučing;
 • Veštine komunikacije;
 • Veštine konstruktivnog rešavanja sukoba, pregovaranja, medijacije;
 • Prevencija nasilja i rodno zasnovanog nasilja;
 • Veštine rukovođenja i liderstva;
 • Razvoj preduzetničkih veština u školi;
 • Trenerske veštine – „Training of Trainers” (ToT);
 • Vršnjačko mentorstvo
 • Razvoj veština upravljanja karijerom

Usluge razvoja veština karijernog vođenja i savetovanja (KVIS), profesionalne orijentacije (PO) i upravljanja karijerom pružamo zainteresovanim individuama, osnovnim i srednjim školama, kancelarijama za mlade (KZM), organizacijama civilnog društva (OCD) i drugima koji se bave ili žele da se bave ovom oblašću.

Razvoj veština upravljanja karijerom kao usluga u instituciji

Za profesionalce, stručnjake iz osnovnih i srednjih škola, kancelarija za mlade (KZM), timove organizacija civilnog društva (OCD) i druge koji se bave ili žele da se bave ovom oblašću.

Program obuke za osnovne i srednje škole

Kako da uspostavite karijerno vođenje i savetovanje (KVIS) i profesionalnu orijentaciju (PO) u osnovnoj ili srednjoj školi?

PO i/ili KVIS tim u vašoj školi može da pohađa akreditovanu obuku za sprovođenje petofaznog modela PO i KVIS u vašoj školi. Nakon ove obuke tim će imati znanja i kompetencije da podrži učenike u izboru daljeg obrazovanja i/ili u prelasku na tržište rada. Posebna pažnja se posvećuje radu sa roditeljima učenika da bi bili podrška svojoj deci u izborima karijere. U radu se primenjuje inkluzivni pristup i pružanje jednakih šansi za sve.

Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja je akreditovao sledeće obuke:

 • Karijerno vođenje i savetovanje / od škole do posla (Br 32 u Katalogu);
 • Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu (Br 73 u Katalogu);
 • Osnaživanje mladih kroz školsku / vršnjačku medijaciju (Br 131 u Katalogu)

Program obuke za kancelarije za mlade i/ili organizacije civilnog društva

Kako uspostaviti KVIS u kancelarijama za mlade i organizacijama civilnog društva?

Tim vaše Kzm ili OCD dobija podršku u osmišljavanju i realizovanju programa i usluga KVIS.

Osnovu programa čine raznovrsne vršnjačke usluge namenjene nezaposlenim mladima i mladima kojima je potrebno karijerno vođenje i savetovanje.

Vaš tim će omogućiti da mladi ljudi dobiju odgovore na pitanja vezana za planiranje karijere i profesionalne izbore, da steknu potrebne veštine i alate, i dobijaju relevantne i praktične informacije o obrazovnom sistemu, lokalnom tržištu rada i ostalim institucijama.

Usluga se formira u skladu sa potrebama mladih ali i kapacitetima i potrebama konkretne KZM ili OCD.

Program obuke za kancelarije za mlade i/ili organizacije civilnog društva

Virtuelno preduzeće (VP) – inovativna radna praksa za nezaposlene mlade

Osnivanjem virtuelnog preduzeća omogućavate mladima sticanje prvih poslovnih i preduzetničkih veština, veština za upravljanje karijerom i aktivno traženje posla i unapređujete njihovu zapošljivost.

VP omougućava da mlada osoba bude uključena u spektar raznovrsnih aktivnosti i razvojnih zadataka i kroz interakciju i saradnju sa drugima, identifikuje sopstvene sposobnosti, interesovanja i kompetencije da upravlja svojom karijerom, razvija radne veštine i znanja neophodne za uključivanje u moderni svet rada, stiče radno iskustvo i na taj način se priprema za uključivanje na realno tržište rada.

Naša biblioteka

Kao rezultat višegodišnjeg rada u oblasti karijernog vođenja i savetovanja, nastalo je nekoliko priručnika za nastavnike osnovnih škola, volontere i koordinatore u kancelarijama za mlade kao i direktne korisnike programa.

Pridružite nam se!

Ukoliko ste zainteresovani za neku od naših usluga pošaljite nam lične podatke i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku.